Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5/1/2024

Beste klant of deelnemer aan een van onze coachingsprogramma’s,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt of wenst deel te nemen aan een van onze diensten en je hebt een vraag of probleem waarover je niets kan terugvinden in de volgende algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING EN CONTACTGEGEVENS

1.1 Hieronder vind je de identiteitsgegevens van de vennootschap terug: 

Vennootschapsnaam: Functional Performance Training
Vennootschapsvorm: Besloten vennootschap
Handelsnaam: Gezondernemen
Zetel: Juul Persijnstraat 52, 2520 Ranst 
Ondernemingsnummer: 0687.537.780
Btw-nummer: BE0687537780
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Telefoonnummer: +32 498 15 61 43
E-mail: info@gezondernemen.be

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1 Gezondernemen omvat een coachingsdienst die opleidingen, coaching en advies rond gezondheid en welzijn op het werk, aanbiedt. Het aanbod omvat diverse activiteiten en coachingstrajecten in functie van het optimaliseren en opstellen van een preventief gezondheidsbeleid voor bedrijven. Deze diensten worden aangeboden door Functional Performance Training BV, verder genoemd “de coach” of “Gezondernemen”.

2.2 Deze algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van toepassing op alle diensten, coachingsessies, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen de coach en de deelnemer, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een product of dienst afneemt of een andere overeenkomst sluit met de coach. Bij een eventueel conflict tussen deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van een afzonderlijk gesloten overeenkomst, zullen de specifieke voorwaarden voorrang hebben.

2.3 Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze diensten.

2.4 Gezondernemen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de bepalingen van artikel 5 inzake de tarieven en betalingsvoorwaarden en artikel 7 inzake de duur, verlenging en ontbinding van de overeenkomst, te allen tijde te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of in overeenstemming te brengen met nieuwe wet- en regelgeving. Gezondernemen dient de deelnemer hiervan niet voorafgaand op de hoogte te stellen. Wijzigingen zullen steeds op de website worden gepubliceerd.

2.5 Gezondernemen behoudt zich het recht voor om de bepalingen van artikel 5 inzake de tarieven en betalingsvoorwaarden en artikel 7 inzake de duur, verlenging en ontbinding van de overeenkomst, aan te passen. De deelnemer zal hiervan minimaal één maand op voorhand via e-mail op de hoogte worden gebracht. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te beëindigen per e-mail op het navolgend e-mailadres: info@gezondernemen.be, binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing. Bij gebrek aan tijdige opzegging zal de overeenkomst onder de gewijzigde voorwaarden worden voortgezet.

ARTIKEL 3 – AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst en de betalingsverplichting van de deelnemer worden van kracht zodra de deelnemer zijn akkoord geeft op de online check-out pagina van ons betaalplatform (plug & pay), of een schriftelijk akkoord of akkoord per mail verleent, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. Vanaf dat moment gaat de deelnemer een bindende overeenkomst aan. Vanaf dat moment is de deelnemer wettelijk verplicht tot het nakomen van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap, ongeacht de duur van het gekozen abonnement.

3.2 De deelnemer is bekend met het feit dat hij of zij het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken duur, die begint te lopen vanaf het moment dat de klant zijn/haar akkoord heeft gegeven op de manier zoals hierboven beschreven in 3.1.

ARTIKEL 4 – LIDMAATSCHAPPEN

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt gewerkt met lidmaatschappen voor zes (6) maanden, één (1) jaar of maandelijks opzegbare lidmaatschappen.

4.2 Gepersonaliseerde ondernemers- of bedrijfscoaching is persoonlijk. De toegang tot het lidmaatschap, inloggegevens, verstrekte documentatie en materialen mogen niet met anderen gedeeld worden.

ARTIKEL 5 – TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 De tarieven voor lidmaatschappen en andere diensten worden volgens een vast uurtarief of een lidmaatschapstarief bepaald en overeengekomen

5.2 Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten.

5.3 Alle tarieven worden exclusief btw aangeduid.

5.4 Lidmaatschapsgelden worden, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via overschrijving, maandelijks of voor een kwartaal vooruitbetaald.

5.5 Indien er geen automatische incasso is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur integraal in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE66 3630 9042 3743 t.a.v. Gezondernemen met vermelding van de mededeling, te vinden onderaan de facturatie.

5.6 Facturen dienen steeds binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst, integraal te zijn betaald.

5.7 Wanneer een SEPA Europese domiciliëring niet uitvoerbaar is, kan Gezondernemen bij elke vordering een bedrag van € 5 aan administratiekosten extra aanrekenen. Gezondernemen behoudt zich het recht voor om achterstallen en inschrijfkosten via SEPA Europese domiciliëring te innen.

5.8 Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Gezondernemen gerechtigd om de coaching stop te zetten, totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

5.9 Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien Gezondernemen dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is Gezondernemen gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze.

5.10 Bij gebrek aan tijdige betaling, wordt het factuurbedrag vanaf de dag volgend op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een schadebeding van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 70 euro) en een conventionele interest van de referentie-interestvoet vermeerderd 8 % verschuldigd.

5.11 Gezondernemen behoudt zich het recht voor om de gehanteerde tarieven en prijzen ten allen tijde te wijzigen, en dit voor alle diensten en producten die zij aanbieden. Gezondernemen zal de klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail voorafgaand aan het doorvoeren van de prijswijziging. De klant heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven af te zien van de overeenkomst. De klant kan Gezondernemen hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@gezondernemen.be. Indien de klant dit niet doet, wordt hij geacht stilzwijgend in te stemmen met de prijswijziging.

ARTIKEL 6 – ANNULATIES EN VERHINDERINGEN

6.1 Bij verhindering van de deelnemer of indien een afspraak door de deelnemer wordt geannuleerd, zal de dienstverlening verplaatst worden naar een andere nader overeen te komen dag en tijd. Uitgezonderd ziekte is dit alleen het geval als de afspraak tijdig (24 uur van tevoren) telefonisch en, indien van toepassing, via het online rooster geannuleerd is geweest.

ARTIKEL 7 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST, ONTBINDING EN VERLENGING

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan, hetzij voor een abonnement dat maandelijks opzegbaar is, hetzij voor een abonnement van zes (6) maanden of één (1) jaar. 

7.2 De lidmaatschappen worden na afloop stilzwijgend verlengd en zullen vanaf dan telkens maandelijks opzegbaar zijn, behoudens uitdrukkelijk verzet van de deelnemer. Het verzet dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren, en minimaal dertig (30) dagen voor de vervaldatum van het initiële lidmaatschap. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@gezondernemen.be.

7.3 Een maandelijks opzegbaar abonnement, en abonnementen aangegaan voor zes (6) maanden of één (1) jaar, die reeds stilzwijgend verlengd werden, kunnen te allen tijde worden beëindigd door een mail te sturen naar info@gezondernemen.be met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

7.4 De overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij in geval van blijvende overmacht.

7.5 Gezondernemen is niet verplicht om de overeenkomst vroegtijdig te ontbinden wegens medische of andere redenen. In het geval dat de deelnemer niet kan deelnemen aan de sessies wegens medische redenen blijft de betalingsverplichting van de overeenkomst lopende, maar heeft de deelnemer recht op het inhalen van de trainingen na zijn herstel.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteigendom zijn van Gezondernemen en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

8.2 Gezondernemen verleent aan de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

8.3 Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door Gezondernemen, te kopiëren, te wijzigen, te delen met derden, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.

8.4 Na beëindiging van het lidmaatschap behoudt Gezondernemen het eigendomsrecht over alle geleverde diensten en producten. Het account van de deelnemer wordt gesloten en alle door Gezondernemen verstrekte materialen en informatie worden ingetrokken en mogen niet langer door de deelnemer worden gebruikt of verspreid.

ARTIKEL 9 – TEVREDENHEIDSGARANTIE

9.1 Indien de deelnemer tijdens de eerste dertig (30) dagen van de overeenkomst niet tevreden is, kan hij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, en een terugbetaling van de niet gebruikte coachingssessies vragen.

 9.2 Voormelde aanvraag tot terugbetaling kan enkel binnen de eerste 30 dagen van de overeenkomst. De deelnemer kan dit doen door binnen de eerste dertig (30) dagen van de overeenkomst een mail te sturen naar info@gezondernemen.be met de redenen van de ontevredenheid.

9.3 Terugbetaling is enkel mogelijk voor nieuwe klanten.

9.4 Indien er in de eerste dertig (30) dagen van de overeenkomst, in samenspraak met de klant, reeds coachingsessies werden gegeven, mag Gezondernemen deze sessies in rekening brengen a rato tachtig euro (80) exclusief btw per sessie. Gezondernemen zal het terug te betalen bedrag verminderen met het bedrag van de reeds gegeven coachingsessies.

ARTIKEL 10 – PROEFPERIODE

10.1 Gezondernemen kan sporadisch een promotionele proefperiode van 30 dagen aanbieden waarbinnen klanten onze Small Group training kunnen testen.

10.2 De proefperiode is een tijdelijke promotie en is niet altijd beschikbaar. Gezondernemen behoudt zich het recht voor om deze promotie te starten, te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

10.3 Tenzij anders aangegeven en uitdrukkelijk verzet van de klant, zal de proefperiode na 30 dagen automatisch worden verlengd. Dit kan overgaan in een maandelijks opzegbaar plan of een jaarabonnement met maandelijkse betalingen, afhankelijk van de keuze die de klant maakt bij opstart van zijn of haar abonnement.

10.4 Klanten hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen overgang naar het maandelijks opzegbaar plan of het jaarlidmaatschap. Indien er geen specifieke keuze wordt gemaakt, wordt dit beschouwd als een keuze voor het jaarlidmaatschap.

10.5 Klanten kunnen hun lidmaatschap op elk moment tijdens de proefperiode opzeggen door een e-mail te sturen naar info@gezondernemen.be met de reden van opzegging. Opzeggingen na de proefperiode dienen ook via dit e-mailadres te gebeuren.

10.6 Klanten zullen 2 dagen voor de eerste incasso na de proefperiode een aankondigingsmail ontvangen waarin wordt medegedeeld dat er een betaling zal plaatsvinden.

10.7 Na de proefperiode zullen de kosten van het gekozen lidmaatschapsplan in rekening worden gebracht via SEPA-incasso of de andere gekozen betaalwijze.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Het beoefenen van lichaamstraining kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van coachingssessies i.f.v. rugergonomie, die deel uitmaken van ons aanbod diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

11.2 Gezondernemen is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade, letsel, blessures, enige andere complicatie of verlies die kunnen optreden tijdens of na coachingssessies, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid uit hoofde van Gezondernemen en haar aangestelden. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Gezondernemen.

11.3 De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn of haar lichamelijke conditie die een invloed kunnen hebben op de dienstverlening uit hoofde van Gezondernemen, zolang de overeenkomst loopt. 

11.4 Gezondernemen behoudt zich het recht voor om de deelnemer te vragen om een medische verklaring van een arts voor te leggen, alvorens aanvang van het programma of sluiting van de overeenkomst.

11.5 Deelnemers dienen de apparatuur op de juiste manier te gebruiken. Bij onzekerheid over het correct gebruik van apparatuur wordt aangeraden om advies te vragen aan de coach. Gezondernemen en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor verwondingen die voortvloeien uit het onjuist gebruik van apparatuur of het niet opvolgen van de aanwijzingen.

11.6 Gezondernemen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van Gezondernemen of van de diensten. Tevens is Gezondernemen niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

11.7 Gezondernemen en/of de dienstverlenende coaches zullen nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

11.8 De verbintenis van Gezondernemen is een inspanningsverbintenis. Gezondernemen kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen. 

ARTIKEL 12 – GEHEIMHOUDING

12.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie. 

ARTIKEL 13 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

13.1 Gezondernemen gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

13.2 Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Gezondernemen of haar aangestelden overmaakt, worden deze in het bestand van Gezondernemen opgenomen en worden ze verwerkt met als doel het optimaal kunnen aanbieden van onze producten en diensten, m.n. voor het coachingstraject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is. De deelnemers hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren en/of te verwijderen. De gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Meer weten over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt? Lees ons privacybeleid en ons cookiebeleid.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op elke opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

14.2 Gezondernemen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of in overeenstemming te brengen met nieuwe wet- en regelgeving. Wijzigingen zullen steeds op de website worden gepubliceerd.

ARTIKEL 15 – CONTACT

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden of onze diensten, kun je contact met ons opnemen via:

Gezondernemen

Juul Persijnstraat 52, 2520 Ranst 

Telefoonnummer: +32 498 15 61 43

E-mail: info@gezondernemen.be